lencana

UNIT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH IBN KHALDUN

Kurikulum yang diguna pakai adalah berteraskan Kurikulum Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Negeri Selangor dan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malysia.Diiktiraf juga sebagai Pusat Peperiksaan Awam.

Peperiksaan Awam Sekolah

  • Ujian Penilaian Sekolah Rendah ( UPSR ) - SELIAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)
  • Penilaian Sekolah Rendah Agama ( PSRA ) - SELIAAN JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (JAIS)
  • Penilaian Rendah Agama Islam ( PRAI ) - SELIAN MAJLIS GURU BESAR HALUAN EDUSERVE

Peperiksaan Dalaman Sekolah

  • Ujian Formatif 2 kali setahun
  • Peperiksaan Pertengahan Tahun
  • Peperiksaan Akhir Tahun
 
 
PERANAN DAN FUNGSI
 
Memastikan matlamat dan objektif akademik sekolah tercapai.
 
Mewujudkan suasana  pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
 
Mencadangkan, membina dan mengurus bahan-bahan bantuan mengajar.
 
Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran.
 
Menetapkan garis panduan penyediaan rancangan kerja.
 
Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran.
 
Menentukan pembahagian masa bagi penyediaan jadual waktu.
 
Mengadakan mesyuarat.
 
Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan lagi prestasi pelajar.
 
Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan dan bimbingan.
 
Mengesan dan memastikan supaya  sukatan dan perancangan pelajaran  dilaksanakan dengan sempurna.
 
Merancang kursus dan pendedahan kepada kakitangan akademik mengenai perkara baru dalam pendidikan.
 
Menyebar bahan-bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru.
 
Mengkaji analisis keputusan UPSR dan peperiksaan dalaman dan 
 
merangka program jangka pendek dan jangka panjang mengatasi   elemahan.
 
Mengkaji dan menilai buku-buku teks dan buku tambahan yang  digunakan oleh pelajar-pelajar untuk menentukan kesesuaian dan  
 
membuat pembetulan jika terdapat kesalahan.
 
Berusaha untuk memperbanyakkan bahan pendidikan di sekolah.
 
Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran.
 
Menggalakkan guru-guru menggunakan komputer  serta internet dalam pengajaran dan  pembelajaran.
 
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan Guru Besar dari semasa ke semasa.
 Torry Holt Authentic Jersey

P E P E R I K S A A N

S E K O L A H  R E N D A H 
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 
22 OKT 2018 - 26 OKT 2018
UPSR
24 SEPT 2018 - 27 SEPT 2018
PSRA
8 OKT 2018 - 12 OKT 2018
 
SEMUA WARIS DIJEMPUT KE HARI PRESTASI
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
TARIKH : 16 NOVEMBER 2018
MASA    : 8.30 - 12.30 TGH
(SEKOLAH RENDAH SAHAJA)
 
 
 
S E K O L A H  M E N E N G A H
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
15 OKT 2018 - 26 OKT  2018
PEPERIKSAAN TINGKATAN 3
8 OKT 2018 - 11 OKT 2018
PEPERIKSAAN SPM
13 NOV 2018 - 13 DIS 2018
 
*Tarikh Tertakluk pada perubahan. 
 
 

H U B U N G I

SEKOLAH REN & MEN IBN KHALDUN

LOT 4012 LORONG HAJI SAID

JALAN KEBUN, SEKSYEN 30

40460 SHAH ALAM SELANGOR D.E

Tel: 03-5161 6903 ( Rendah ) 

Tel 03-5162 3973 ( Menengah )

Email : sekibnkhaldun@yahoo.com (R)

Email: smibnkhaldun@yahoo.com (M)

Email:darulhuffazibnkhaldun@yahoo.com (T)